Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst voorwaarden.

1.1 Op alle bestellingen die gedaan worden bij Voor Quilt & More zijn de hierna genoemde leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Toepasbaarheid van algemenevoorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Betalingen en bestellingen.

2.1 Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling .

2.2 Betaling is mogelijk zoals aangegeven tijdens het bestel proces. Aan uw bestelling kunnen nadere, Betaling, bestel, voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Voor Quilt & More.

2.3 Indien het door u bestelde product tijdelijk niet verkrijgbaar is, worden deze zo snel mogelijk nageleverd.

2.4 Door uw bestelling erkent u de toepasbaarheid van de algemenevoorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Voor Quilt & More.

2.5 Indien het door u opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan derhalve niet geleverd worden.

Artikel 3 Leveringsbepalingen.

3.1 De door Voor Quilt & More opgegeven levertijd is een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.

3.2 Artikelen worden verstuurd via Postnl of derden of kunnen, in overleg, afgehaald worden in onze winkel Veenhuizerweg 13 Apeldoorn. Niet op zondag. In dat laatste geval gelden geen verzend kosten. Reeds betaalde verzendkosten worden geretourneerd.

3.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.4 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden na ontvangst van betaling.

Op zondag en woensdag vinden er geen verzendingen plaats, net zo min als tijdens onze afwezigheid voor een beurs of andere activiteiten.

3.5 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Voor Quilt & More daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na de aflevering, schriftelijk en met argumentatie onderbouwd in kennis te stellen.

3.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Voor Quilt & More de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Voor Quilt & More is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

3.7 Voor Quilt & More is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.

Artikel 4. Ruilen en retourneren.

4.1 Stoffen kunnen niet geruild worden.

4.2 Boeken kunnen niet geruild worden.

4.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Voor Quilt & More te retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven ( Artikel4). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Het reeds betaalde bedrag wordt gecrediteerd op de bankrekening die wij mochten ontvangen. Voor Quilt & More is dan geen rente verschuldigd.

4.4 Indien een artikel verkeerd is opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. Neem in dat geval contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 3.5).

4.5 De kleuren van de stof of een quilt kunnen een afwijking hebben t.o.v. de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen en overeenkomsten.

5.1 Alle aanbiedingen van Voor Quilt & More zijn vrijblijvend. Voor Quilt & More behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Voor Quilt & More. Voor Quilt & More is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Voor Quilt & More dit binnen tien werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Prijzen en kosten.

6.1 De prijzen op de website worden vermeld in euro’s (€) inclusief btw.

6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De kosten hiervan worden tijdens het afrekenen aan u bekend gemaakt.

Artikel 7. Overmacht.

7.1 Voor Quilt & More heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voor Quilt & More kan worden toegerekend omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Geschillen.

8.1 Op alle transacties met Voor Quilt & More is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter van onze keuze, met uitsluiting van alle andere arbitrerende en adviserende lichamen.

8.2 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Voor Quilt & More moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Privacy bescherming.

9.1 Niets van deze website mag door derden zonder toestemming van Voor Quilt & More worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan : Voor Quilt & More, Veenhuizerweg 13, 7321CV, APELDOORN.

9.2 Alle door u verstrekte gegevens via de website of per e-mail verkregen, worden alleen door ons gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op, hetzij telefonisch of via e-mail.